BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

Profesjonalne doradztwo, szkolenia, usługi w zakresie ochrony środowiska

BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

http://butech.pl                   biuro@butech.pl
tel. 505 014 422
00-413 Warszawa, ul. Ludna 9                 38-200 Jasło, ul. Kolejowa 6

O firmie   •   Aktualności i wydarzenia   •   Nasze usługi   •   Skontaktuj się z nami
aktualności i wydarzeniaAktualności i wydarzenia
  •   Do 31 marca nie zapomnij o sprawozdaniach i opłatach środowiskowych  (01-03-2015)

W związku z wprowadzeniem uproszczeń w administracji, wyeliminowane zostały miesięczne zestawienia i sprawozdania w związku z opłatami środowiskowymi. Nadal jednak przedsiębiorcy nie mogą zapominać o obowiązku sprawozdawczym na koniec roku kalendarzowego. Termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej mija 31 marca 2015 r.

Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - do dnia 31 marca następnego roku.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dzieli wykorzystywanie środowiska na grupy i osobno nakazuje ewidencjonować i ustalać wartość opłaty w poszczególnych grupach. Zgodnie ze wzorem zestawienia, podmiot korzystający ze środowiska ustala opłaty w grupach:
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pobór wód,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowanie odpadów.
Zestawienie roczne składane do 31 marca 2015 r. wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z poniższych wykazów:
 • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat,
 • wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat,
 • wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat,
 • wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat.
Do sumy opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV zestawienia rocznego składanego do 31 marca 2015 r. nie wlicza się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Źródło: http://www.pit.pl  •   Zmiany w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych  (10-09-2014)

5 września weszła w życie nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz innych ustaw, która powoduje konieczność dokonania zmian we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych. Organy właściwe do wydawania pozwoleń będą miały trzy miesiące na ich przeprowadzenie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, opublikowaną w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1101, oraz dyrektywą IED, prowadzący instalacje z branż, dla których opublikowane zostały już Konkluzje BAT, muszą rozpocząć proces dostosowania się do nowych wymagań. Powinien się on zakończyć w ciągu czterech lat. Szczegółowa procedura tego procesu znajduje się w znowelizowanym art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano natomiast decyzje wykonawcze Komisji ustanawiające Konkluzje BAT dla następujących branż: przemysł szklarski, produkcji żelaza i stali, przemysł garbarski, produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu oraz przemysł chloro-alkaliczny.

Ponadto, art. 209 ust. 1 oraz art. 211 ust. 12 znowelizowanej ustawy nakładają na organy właściwe do wydawania pozwoleń zintegrowanych, obowiązek przedstawienia Ministrowi Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosku o wydanie pozwolenia w postaci elektronicznej, elektronicznej kopii pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie. Dokumenty te należy przesyłać na adres: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl.

5 września, wraz z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, weszły również w życie nowe rozporządzenia Ministra Środowiska:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169).Rozporządzenie określa rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zostało ono dostosowane do brzmienia Załącznika I dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED), wprowadzając m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych branż przemysłowych. Dotyczy to chociażby oczyszczalni ścieków przemysłowych pracujących na potrzeby przynajmniej jednej instalacji, objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych rodzajów instalacji upływa 1 lipca 2015 r.

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. poz. 1183).Rozporządzenie określa wysokość opłaty rejestracyjnej dla instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego brzmienia do treści ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Źródło: https://www.mos.gov.pl  •   Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku  (22-12-2014)


Zdrowych, pogodnych, radosnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
bielutkiego skrzypiącego śniegu,
pachnącej choinki oraz szczęśliwego
Nowego 2015 roku życzy
cały zespół Biura Usług Technicznych
  •   Zmiana rozporządzenia dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (01-08-2013)

Dotychczasowe rozporządzenie zmieniono ze względu na konieczność wdrożenia do niego zapisów dyrektyw unijnych i doprecyzowania obowiązujących przepisów.
Rozszerzono katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko m.in. o duże instalacje do przesyłu i wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz o instalacje do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Wykreślono natomiast z tego wykazu, i przeniesiono do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, instalacje np.: do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 ton na rok.
Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skreślono:
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych;
 • instalacje do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych oraz sklejek;
 • stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu;
 • punkty zbierania odpadów innych niż złom.
Do listy dołączono mniejsze instalacje do wychwytywania i przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz instalacje do poszukiwania lub rozpoznawania kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Ponadto doprecyzowano, w jakich sytuacjach garaże, parkingi samochodowe (lub ich zespoły) podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidziano regulacje, które ułatwią poszukiwanie gazu łupkowego. Chodzi o podwyższenie, w wielu przypadkach, progu głębokości otworów wiertniczych (z 1000 do 5000 m) wykonywanych w celu rozpoznawania lub poszukiwania złóż kopalin. Oznacza to, że firmy, które planują odwierty nie będą musiały uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli otwór o głębokości do 5000 m, wykonany zostanie poza obszarami wrażliwymi, tzn. poza strefami ochrony ujęć wody, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami objętych formami ochrony przyrody.
Większość nowych przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https://www.premier.gov.pl  •   Babia Góra  (04-06-2013)

Sasanka alpejska Sasanka alpejska, s. biała (Anemone alpina L.) - gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. W Polsce gatunek objęty ochroną gatunkową. Typowy gatunek górski. W Polsce występuje w Sudetach (Góry Izerskie i Karkonosze), na Babiej Górze i w Tatrach.
Salamandra plamista Salamandra plamista (Salamandra salamandra) - Prowadzi samotniczy, drapieżny tryb życia. W Polsce podlega ścisłej ochronie, jako gatunek wymagający ochrony czynnej.

  •   Wiosna nad Biebrzą  (04-05-2013)

Zaskroniec zwyczajny Bocian biały

  •   Wesołych Świąt Wielkanocnych  (25-03-2013)


Na nadchodzące Święta Wielkanocne,
życzymy
radosnego, wspólnego świętowania
i odpoczynku, wolnego od trosk i przykrości.
Niech radość ze spotkań rodzinnych, duchowe przeżywanie
świąt i wszelka możliwa pomyślność staną się udziałem
wszystkich Państwa!
  •   XV Targi BHP 2011 w Katowicach  (15-01-2011)

W dniach 15-17 marca 2011 roku na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich odbędzie się XV edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2011 zorganizowana przez Centrum Targowe FairExpo.
Zakres tematyczny:
 • Ochrona indywidualna pracowników (odzież i obuwie ochronne, sprzęt dla branży przemysłowej)
 • Ochrona zbiorowa pracowników
 • Monitoring środowiska pracy, aparatura kontrolno - pomiarowa
 • Kontrola czasu pracy, dostęp i nadzoru
 • Sprzęt i środki utrzymania czystości
 • Medycyna pracy, rehabilitacja zawodowa
 • Oznakowanie i instrukcje BHP I PPOŻ.
 • Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarniczych
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne
 • Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
 • Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji
 • Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych
 • Szkolenia, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwa branżowe
 • Organizacje, instytucje, urzędy
 • Banki, ubezpieczenia, usługi doradcze
 • Wykonawstwo - instalacja, dokumentacja, obsługa urządzeń
Szczegóły na stronie internetowej http://www.bhp.fairexpo.pl  •   Orzeczenie NSA w sprawie służby BHP w zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników  (15-01-2011)

Szczegóły na Dziennik Gazeta Prawna: Duża firma musi mieć pracowników od bhp  •   Międzynarodowe Targi POLECO 23-26.11.2010  (30-10-2010)

Tegoroczna ekspozycja XXII targów POLEKO została podzielona na sektory tematyczne:
 • Woda i ścieki
 • Odpady, recykling
 • Energia i odnawialne źródła energii
 • Powietrze, hałas i wibracje
 • Zmiany klimatu
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Edukacja ekologiczna
 • Doradztwo
W ramach POLEKO odbędzie się kilka wydzielonych ekspozycji specjalnych:
 • Salon Czystej Energii
 • Salon Recyklingu
 • Salon Aparatury Kontrolno-pomiarowej
 • Salon Nauka dla Środowiska
Szczegóły na stronie internetowej www.poleko.mtp.pl  •   Nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 poz. 719)  (30-10-2010)

Najpoważniejsze zmiany dotyczą zawartości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Rozporządzenie nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych (dla których wymagana jest IBP) obowiązek sporządzenia i dołączenia do instrukcji szczegółowych planów obiektu wraz z ważnymi z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej danymi dotyczącymi zarówno samego obiektu jak i terenu przyległego. Sporządzone plany należy teraz także przekazywać właściwemu miejscowo komendantowi Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegóły na stronie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego  •   Kolektory słoneczne z 45% dopłatą z NFOŚiGW.  (30-10-2010)

17 czerwca 2010 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z bankami umowy, uruchamiające program dopłat na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Szczegóły na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Kontakt:
BUTech
Biuro Usług Technicznych

NIP: 685 100 97 83
REGON: 180633300
Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Siedziba firmy:
ul. Kolejowa 6
38-200 Jasło

Oddział w Warszawie:
ul. Ludna 9
00-413 Warszawa

tel: +48 22 622 00 02
fax: +48 22 628 11 93
tel. kom.: +48 505 014 422
e-mail: biuro@butech.pl http://butech.plAktualności:
31 marca mija termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej ... (czytaj więcej)

Zmiany w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych ... (czytaj więcej)

Nasi klienci:
Nasi klienci© 2013. BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.